Tiêu chí kinh doanh

“Phát triển bền vững, hướng tới tương lai” 

Chinh phục niềm tin, sự hài lòng của khách hàng bằng khả năng cung cấp dịch vụ đa dạng và chuyên nghiệp.

Cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan thông qua việc triển khai một chiến lược phát triển kinh doanh bền vững và hiệu quả, cùng với việc áp dụng các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro chặt chẽ.

Giữ gìn và phát huy niềm tự hào của chúng tôi tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội để phát triển năng lực và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.

  • Chính trực: Liêm chính, trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.
  • Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp. Tôn trọng Công ty, tôn trọng đối tác. Hợp tác trong sự tôn trọng.
  • Công bằng: Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.
  • Tuân thủ: Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.
  • Đạo đức: Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.